Verslagen

Korte impressie van de RCR-vergadering van 25 maart 2024

In de RCR is een presentatie gehouden over de Inkomstenvrijlating. Dit is één van de instrumenten die de RSD tot haar beschikking heeft om cliënten te stimuleren om (meer) te gaan werken. Terugkoppeling over de gevoerde gesprekken met de RSD door de desbetreffende RCR-leden wordt met elkaar gedeeld. Vervolgens is stil gestaan bij het Advies Meerjarig Strategisch Plan dat de RCR eind maart zal indienen. Voor het komende overleg van 17 april met het Algemeen Bestuur van de RSD zijn de onderwerpen geïnventariseerd die de RCR aan de orde kan brengen.

Heeft u vragen, of wilt u meer uitleg over een onderwerp dat de RCR heeft behandeld? Neem gerust contact op door een mailbericht te sturen naar info@rcrkrh.nl

Korte impressie van de RCR-vergadering van 19 februari 2024

Aan het begin van de vergadering is stilgestaan bij het vertrek va één van de leden. Hierdoor ontstaat er een vacature voor een nieuw lid die woonachtig is in Bunnik. Vervolgens is aandacht besteed aan de diverse gesprekken die de RCR met medewerkers van de RSD heeft gehad. Dat ging o.a. over de mogelijkheden die er wellicht zijn om na te gaan of bij bewindvoering/budgetbeheer de “gaten” in het systeem gedicht kunnen worden. Die kunnen ontstaan als de uitvoering ervan geen brede(re) aanpak kent. Ter inspiratie is daarbij gekeken naar de gemeente Nijmegen, alwaar in het 1e kwartaal dit geëvalueerd zal worden.
Over de uitkomst van het gesprek met de RSD en de gemeentelijke beleidsmedewerkers over de semi-automatische toekenning van de Individuele InkomensToeslag (IIT), heeft de RCR  nog geen terugkoppeling gekregen. Het gesprek over de kritiek op het beleidsplan  “natuurlijk naleven” zal er toe leiden dat het plan op die punten herschreven zal worden.
Tot slot: de adviesaanvraag meerjarig strategisch plan zal tijdig door de RCR worden beantwoord.  

Korte impressie van de RCR-vergadering van 8 januari 2024

Aan het begin van de vergadering is stilgestaan bij de vergadering met het Algemeen Bestuur (AB) van 13 december 2023. Toen heeft de RCR een presentatie gegeven over bewindvoering/budgetbeheer en de “gaten” die er in het systeem kunnen ontstaan als de uitvoering ervan geen brede(re) aanpak kent. Verheugd is de RCR dat er direct al een afspraak is gemaakt om op 17 januari as samen met de RSD te verkennen welke oplossingsrichtingen wellicht mogelijk zijn.
Tevens is de eigen actielijst doorgenomen en zijn zowel het RCR-werkplan 2024 als de gerealiseerde RCR-acties en financiën over 2023 besproken.
Aangezien de RCR re-integratie als verdiepingsonderwerp op de rol heeft staan, blijft de vertegenwoordiging van de RCR in het overleg van de Utrechtse Werktafel waardevol. Daarin komt met name de re-integratie op regionaal niveau ter sprake (RSD doet dat immers al op lokaal niveau). Er is afgestemd dat de adviesrol van de RCR wat betreft dit onderwerp enkel op de RSD gericht zal blijven.

Korte impressie van de RCR-vergadering van 27 november 2023

De vergadering is gestart met een terugblik op het laatste overleg met de RSD. Tevreden zijn we over de presentatie die de RSD toen heeft gegeven over de schuldhulpverlening (SHV). Met name het punt van een goede nazorg onderschrijft de RCR als belangrijk onderdeel van een SHV-traject om zodoende de kans op herhaling sterk te verminderen. Verder is stil gestaan bij het feit dat de beantwoording van een aantal vragen van de RCR soms erg lang op zich laat wachten. De RCR zal hier extra aandacht/prioriteit aan blijven geven. Voor het komende overleg in december met het Algemeen Bestuur (AB) zal de RCR een presentatie geven over bewind voering/budgetbeheer en de “gaten” die er in het systeem kunnen ontstaan als de uitvoering ervan geen brede(re) aanpak kent.
Mede ivm de (voortgang)evaluatie in 2024 van de strategische ontwikkelagenda van de RSD wordt door de RCR stil gestaan bij een ontvangen melding van een inwoner over de bejegening van de RSD en hoe dat ervaren is. Tot slot zijn afspraken gemaakt om tot een goede overdracht van het RCR-voorzitterschap te komen met ingang van 1 januari 2024.

Korte impressie van de RCR-vergadering van 16 oktober 2023

Twee nieuwe leden zijn de RCR komen versterken en daardoor is iedere gemeente weer vertegenwoordigd. In de vergadering is stilgestaan bij het begin oktober ingediende ongevraagde RCR-advies aan het Algemeen Bestuur mbt. de IIT (Individuele InkomensToeslag). De RCR heeft er deze keer voor gekozen om de betreffende 5 (gemeentelijke) adviesraden hierover vooraf te informeren en aan hen te vragen of zij het advies ondersteunen.
Tevens zijn de onderwerpen waarover nog geen terugkoppeling van de RSD is ontvangen besproken en zijn de onderwerpen voor het komende informele overleg met de RSD op een rij gezet. Met de vooraankondiging van de RSD dat op korte termijn een adviesaanvraag voor de Energietoeslag 2023 uitgebracht zal moeten worden, is de RCR hiermee alvast aan de slag gegaan. Gezien de sterke overeenkomst met de regeling Energietoeslag 2022 zal dit een “hamerstuk-advies” worden.

Korte impressie van de RCR-vergadering van 4 september 2023

De vergadering start met een nadere kennismaking met een aspirant voorzitter voor de RCR. Vervolgens is aandacht besteed aan een al langer lopende wens van de RCR om de RSD te verzoeken na te gaan in hoeverre de toekenning en uitbetaling van een regeling die de RSD uitvoert, niet alleen op aanvraag maar voortaan ook automatisch te laten plaatsvinden. De RCR is voornemens hier een ongevraagd advies voor uit te brengen bij het AB RDWI en daarover ook de adviesraden van de 5 gemeenten te informeren.
Wat betreft het onderwerp re-integratie is de RCR over de aanpak en de voortgang nader geïnformeerd door de RSD en zal zij trachten de concrete vragen van de RCR tijdens de vervolgafspraak te beantwoorden.

Korte impressie van de RCR-vergadering van 3 juli 2023

In de vergadering is aandacht besteed aan de openstaande punten die de RSD nog niet heeft afgehandeld. Afwikkeling hiervan vóór de vakantie is de opzet en de RCR zal daar in de formele vergadering met de RSD van 12 juli op aandringen. Met name het al langer slepende onderwerp van de herstelactie Inkomstenvrijlating zal dan aan de orde komen. Vervolgens is aan de hand van twee klant-casussen m.b.t. RSD-schuldhulpverlening gesproken over de taken en verantwoordelijkheden van budgetbeheerders en/of bewindvoerders die deze klanten ondersteunen. Het zijn klanten die zich in een kwetsbare positie bevinden en waarvan de mate van zelfredzaamheid beperkt is. De afhankelijkheid die zij hebben van een kwalitatief goede budgetbeheerder of bewindvoerder is groot en de RCR agendeert dit onderwerp graag om te kijken in hoeverre ook de RSD actief betrokken en ondersteunend kan blijven voor deze klantgroep.

Korte impressie van de RCR-vergadering van 22 mei 2023

De vergadering start met een nadere kennismaking met een aspirant RCR-lid. Een achtergrond in één van de Adviesraden Sociaal Domein is een goede “springplank” om RCR-lid te worden. Vervolgens is stilgestaan bij de twee adviesaanvragen die vóór 1 juni zullen worden ingediend. Het betreft de adviesaanvragen Beleidsregel kennismakingsperiode 2023 en Beleidsplan Natuurlijk Handhaven 2023-2025.
Een eerste aanzet tot verbetering van het Beleidsplan Handhaven is reeds ingediend en de RCR verwacht op de verbeterde versie advies te kunnen uitbrengen.

Korte impressie van de RCR-vergadering van 24 april 2023

Na de evaluatie van de bijeenkomst met het AB op 12 april jl., hebben de RCR-leden uitvoerig met elkaar stil gestaan bij het uit te brengen advies op het beleidsplan Natuurlijk Handhaven. Afgesproken is om de opmerkingen alvast naar de RSD te sturen zodat die op voorhand verwerkt kunnen worden door de RSD. Het uiteindelijke RCR-advies zal dan kort daarop volgen.

Eén van de RCR-leden heeft aangegeven de RCR te verlaten en een mogelijk nieuw lid heeft vandaag deelgenomen aan de RCR-vergadering (en zal gebruik maken van de standaard 3 maanden kennismakingsperiode).

Korte impressie van de RCR-vergadering van 27 maart 2023

Met de RSD-projectleider hebben de RCR-leden uitvoerig gesproken over het concept van de nieuwe strategische kaders 2024 – 2027. De toelichting die de RCR heeft ontvangen was verhelderend en bood de gelegenheid om vragen te stellen en aandacht te vragen voor de punten die de RCR van belang acht voor de komende jaren. De RCR mag op zeer korte termijn (maandag 3 april) het DB van de RDWI hierover adviseren.

Vervolgens hebben de RCR-leden met elkaar afgesproken om de nog openstaande vragen die aan de RSD zijn gesteld te blijven inventariseren en opvolgen tijdens ieder overleg met de RSD. Tot slot is aandacht gevraagd voor het enthousiasmeren en vinden van nieuwe leden voor de RCR.

Korte impressie van de RCR-vergadering van 27 februari 2023

De leden hebben verschillende opties besproken mbt de nieuwe strategische kaders 2024 – 2027 waarvan de concept versie binnenkort gereed zal zijn. Hierin geven de vijf betrokken gemeenten richting aan de manier waarop de inwoners ondersteund worden bij vraagstukken omtrent werk, inkomen, schulden en inburgering. De RCR heeft haar input geleverd en zal het DB in april adviseren.

De RCR heeft in haar Werkplan 2023 aangegeven dat o.a. het onderwerp “re-integratie” extra aandacht zal krijgen. De werkgroep van de RCR die hiermee aan de slag is gegaan heeft een discussiestuk opgesteld dat tijdens de vergadering is besproken. Afgesproken is om dit onderwerp voor het formele RSD-RCR overleg van 7 maart as. te agenderen.

Korte impressie van de RCR-vergadering van 16 januari 2023

De leden hebben het overleg van 8 december met het AB van de RSD geëvalueerd.
De presentatie van de RCR over de “hindernissen” die klanten ondervinden bij het aanvragen van regelingen via de RSD, is met het AB belangstellend besproken. Een vervolg zal dit krijgen in het komende overleg met de RSD om na te gaan wat hierin verbeterd/vereenvoudigd kan worden. Er is door de verantwoordelijke wethouder aangegeven dat ook de gemeente Bunnik met een vast inloopspreekuur wil starten waar haar inwoners ondersteuning kunnen krijgen bij o.a. het aanvragen van landelijke, regionale en lokale regelingen.

De RCR heeft stilgestaan bij de realisatie van het werkplan 2022. Zowel wat betreft de acties die in 2022 hebben plaatsgevonden alsmede de financiële verantwoording van het RCR budget. Het werkplan voor 2023 is vastgesteld en daarbij is besloten dat de volgende twee onderwerpen extra aandacht zullen krijgen vanuit de RCR: re-integratie en schuldhulpverlening.

Korte impressie van de RCR-vergadering van 7 november 2022

De leden hebben het formele overleg van 18 oktober jl. met de RSD geëvalueerd. Dit is als positief ervaren en de leden zijn zich bewust dat inhoudelijke onderbouwing en vasthoudendheid van belang zijn om met name de al langer lopende onderwerpen definitief te kunnen afronden.
Vanuit de RSD is ook aangegeven dat een eigen interpretatie/ verwoording van de RCR-adviezen voortaan niet meer zal plaatsvinden. Voor een juiste weergave zal het RCR-advies daarom integraal aan het Algemeen Bestuur worden aangeboden. De RCR-leden hebben ook procesafspraken gemaakt zodat haar adviezen op een efficiëntere manier tot stand komen.
Ter voorbereiding van de vergadering van 8 december as. met de (nieuwe) leden van het Algemeen Bestuur is een beperkt aantal onderwerpen geselecteerd. Volgend jaar zal de RCR de onderwerpen en de acties zoals vastgelegd in het huidige werkplan 2022 continueren.

Korte impressie van de RCR-vergadering van 3 oktober 2022

Van de voorzitter van de RCR is afscheid genomen en tevens is afgesproken dat de vacature voor deze functie zowel op de vrijwilligersvacaturebank als in de RSD nieuwsbrief geplaatst zal worden. In de vergadering is stilgestaan bij het proces van advisering richting de RSD voor zowel de inhoudelijke kant als de besturing ervan. Het uitblijven van een vlotte terugkoppeling door de RSD op de drie uitgebrachte adviezen zal tijdens het komende formele overleg van
18 oktober as. met de RSD worden besproken. Dat geldt ook voor veel andere nog openstaande punten die de RCR onder de aandacht van de RSD heeft gebracht. Het RCR werkplan 2022 is bijgewerkt en de twee nieuwe leden hebben hun keuze gemaakt voor welke onderwerpen zij als actiehouders zullen optreden.

De RCR-vergadering van 5 september 2022

In deze RCR-vergadering is een waarnemend voorzitter van de RCR benoemd voor de periode dat de vacature voor een nieuwe voorzitter niet is vervuld. Tevens is stilgestaan bij de voortgang van de acties en onderwerpen die de RCR in het Werkplan-2022 heeft opgenomen. Opvallend is het grote aantal adviesaanvragen (11 stuks) dat tot nu toe is ingediend.
Vervolgens is van gedachten gewisseld over het advies m.b.t. de Beleidsregel uitstroompremie dat eind september door de RCR zal worden ingediend.
Tot slot zijn de onderwerpen besproken die in het informele overleg van 20 september as. tussen de RSD en RCR aan de orde zullen komen. Daarbij zal de terugkoppeling vanuit de RSD over de uitvoering en voortgang van o.a. de energietoeslag, de inkomstenvrijlating etc. het belangrijkste agendapunt zijn.

De RCR-vergadering van 20 juni 2022

In deze RCR-vergadering is stilgestaan bij de reactie van de RSD op het door de RCR uitgebrachte advies van 23 mei met betrekking tot de Beleidsregel inkomstenvrijlating RDWI 2022. Deze zal uiterlijk 1 augustus in werking treden.

Tevens zijn de onderwerpen besproken die in het formele overleg van 21 juni as. tussen de RSD en RCR aan de orde zullen komen. Daarbij zal de terugkoppeling vanuit de RSD over de uitvoering van de energietoeslag en het project vroegsignalering (ivm mogelijke schuldproblematiek) de belangrijkste agendapunten zijn.

Tot slot heeft de RCR heeft haar aangepaste huishoudelijk reglement goedgekeurd.


De RCR-vergadering van 16 mei 2022

Gesproken is over de Adviesaanvraag beleidsregels Inkomstenvrijlating, dat in concept gereed is. Dit advies zal binnenkort worden uitgebracht.
Verder is de bijeenkomst van de Sociale Dienst over de Vroegsignalering aan de orde geweest. Het aantal aanmeldingen in het kader van de Vroegsignalering is hoog, maar de actieve vervolgacties blijken vrij laag te zijn. Wij zullen de ontwikkelingen op dit punt blijven volgen.


De RCR-vergadering van 4 april 2022

Twee nieuwe RCR-leden uit Zeist zijn in deze vergadering welkom geheten. Vervolgens is gesproken over het pre-advies dat de RCR op 29 maart 2022 heeft uitgebracht m.b.t. de beleidsregel Energietoeslag. Afgesproken is om dit advies niet verder aan te vullen en/of te wijzigen. Tevens is stilgestaan bij het overleg met de RSD van 22 maart jl. waar gesproken is over de wijze waarop de RSD de inkomsten van haar cliënten met een aanvullende bijstandsuitkering verrekend. Tot slot is gesproken over twee onderwerpen die  door de RCR nog verder uitgediept zullen worden:

  1. vroeg signalering (ivm schulden)
  2. de mate waarin RSD-cliënten gebruik maken van de minimaregelingen.


De vergadering van de RCR van 7 maart 2022

Gesproken is over de inhoud van de vier adviezen die de Regionale cliëntenraad heeft voorbereid. De adviezen gaan over diverse onderwerpen, zoals de aanpassing van de beleidsregel voor jobcoaching voor mensen die vanuit de uitkering aan het werk gaan.
De adviezen zijn in de vergadering van de RCR vastgesteld. Inmiddels zijn de adviezen verzonden naar Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur van de Regionale Sociale Dienst. Wij wachten op hun reactie.
U vindt alle adviezen op onze site: Adviezen


De vergadering van de RCR van 7 februari 2022

In deze RCR-vergadering werd gesproken over het advies dat de RCR zal uitbrengen over het klantbelevingsonderzoek dat eind vorig jaar is uitgevoerd door de RSD onder haar cliënten. Tevens is stilgestaan bij het komende overleg met het Algemeen Bestuur van de RSD op 10 februari 2022 waarvoor drie onderwerpen door de RCR zijn geagendeerd:

  • het werkplan van de RSD voor 2022 aangevuld met enkele adviezen van de RCR.
  • de adviserende taak van de RCR die breder is dan alleen de verordeningen en ook de         RSD beleidsregels moet omvatten.
  • de kwaliteit van de RSD-dienstverlening naar haar cliënten.

Tot slot is gesproken over de nieuwe wet Inburgering waar de RSD in 2022 mee te maken zal krijgen. De RCR wil met de RSD van gedachten wisselen op welke terreinen de RCR daarin een adviserende rol zal nemen.


De vergadering van de RCR van 10 januari 2022

In deze RCR-vergadering werd gesproken over de diverse aspecten van het werkplan 2022.
Aandachtspunt is geweest om naast de gevraagde adviezen van de RSD en/of het Algemeen Bestuur dit jaar als RCR een aantal ongevraagde adviezen te geven. Een aantal thema’s zijn daarvoor inmiddels geselecteerd waaronder klachtenafhandeling, kwaliteit van de RSD-dienstverlening (bijv. klanttevredenheid) en schuldhulpverlening.

Tevens is aan de orde gekomen de RCR-begroting en het vergaderschema voor 2022.