Kromme Rijn Heuvelrug

Regionale Cliëntenraad aan de slag met Werkplan 2019

Waarom hebben wij een Werkplan nodig? Daarvoor is het goed om te weten wat onze taken en bevoegdheden zijn. Die zijn vastgelegd in de verordening Cliëntenparticipatie artikel 2:

1.    Doelstelling van de regionale cliëntenraad is de kwaliteit van de dienstverlening bij de uitvoering van de Participatiewet waar mogelijk te verhogen.
2.    De taken van de Regionale Cliëntenraad bestaan uit:

 • het behartigen van de collectieve belangen van de ingezetenen van de bij de RDWI aangesloten gemeenten, die aanspraak kunnen maken op een uitkering ingevolge de door de gemeente uit te voeren sociale zekerheidswetten;

 • het gevraagd en ongevraagd adviseren primair aan het Algemeen Bestuur en aan de gemeenteraden, over het beleid en uitvoering van de aan de RDWI opgedragen wetten en regelingen in het kader van de Participatiewet;

 • het betrokken worden bij beleidsontwikkeling en –uitvoering en de evaluatie van het beleid

3.    De Regionale Cliëntenraad treedt niet op namens individuele cliënten. De Regionale Cliëntenraad is bevoegd zich uit te spreken over:

 • het beleid van de Regionale Dienst Werk en Inkomen;

 • de dienstverlening van de Regionale Dienst Werk en Inkomen;

 • de vragen die ten grondslag liggen aan de evaluatie.

Om deze taken goed te kunnen uitvoeren hebben we als cliëntenraad een Werkplan opgesteld. Hierdoor sluiten we aan bij de verschillende onderdelen van de Participatiewet, hebben we een duidelijke planning én kunnen we pro-actief handelen omdat we zelf onze prioriteiten hebben gesteld.

En de thema's van dit Werkplan, dat voortdurend geactualiseerd wordt, zijn: Presentatie voor Algemeen Bestuur RDWI

 • Re-integratie;
 • Beschut werk;
 • Schuldhulpverlening;
 • Contact met de achterban &  ervaringsdeskundigheid;
 • Zorgverzekering;
 • Samenwerken met lokale adviesraden en
 • Deskundigheidsbevordering.

(Op de foto rechts een presentatie voor het Algemeen Bestuur van de RDWI)