Kromme Rijn Heuvelrug

Vacature Adviesraad Sociaal Domein Utrechtse Heuvelrug

Bent u onze nieuwe collega in de Adviesraad Sociaal Domein?
De Adviesraad Sociaal Domein (ASD, voorheen WMO-raad) is een onafhankelijk adviesorgaan van
de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Het treedt op als vertegenwoordiger van de inwoners en
adviseert de betrokken wethouders gevraagd en ongevraagd over thema’s op terreinen van de
WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), de jeugdzorg en de Participatiewet.
De adviezen die deze raad uitbrengt worden voorbereid in kerngroepen.

Op dit moment zijn er drie kerngroepen: rond de
WMO, de jeugdzorg en schuldhulpverlening. Leden van de adviesraad worden in principe voor een
termijn van vier jaar benoemd, met de mogelijkheid van een tweede termijn.
In verband met het aflopen van de termijn van enkele leden komt de Adviesraad Sociaal Domein
graag in contact met belangstellende kandidaten. Wij vragen kandidaten die voldoen aan de
volgende kenmerken:
affiniteit met kwetsbare groepen in het sociaal domein in brede zin, bij voorkeur
ervaringsdeskundig op het terrein van de WMO, de Jeugdzorg of de Participatiewet;
bereidheid tot en voldoende tijd voor:
o het bijwonen van vergaderingen van de ASD, vaste en tijdelijke projectgroepen daaruit
en van regionale overlegorganen;
o contacten met inwonersgroepen, zorgverleners en met beleidsfunctionarissen van de
gemeente Utrechtse Heuvelrug;
o interne taken, zoals het “trekken” van een kerngroep, het secretariaat of het
penningmeesterschap;
vaardig in het luisteren naar, en in het samenwerken en communiceren met een veelheid aan
gesprekspartners;
onafhankelijk denker, analytisch, probleemoplossend en initiatief nemend, met oog voor grote
lijnen en dwarsverbanden tussen de werkvelden van het sociaal domein.
Ter voorkoming van belangenverstrengeling zijn van het ASD lidmaatschap uitgesloten, personen
die:
in dienst zijn van de gemeente Utrechtse Heuvelrug of deel uitmaken van het
gemeentebestuur;
bestuurlijk of als adviseur betrokken zijn bij zorgverleners die in de gemeente werkzaam zijn;
in dienst zijn van organisaties of instellingen die een overeenkomst hebben met de gemeente,
tenzij het College van B&W een ontheffing verleent.

U kunt uw interesse tonen door vóór 30 september 2020 een mail met uw motivatie en cv te sturen
aan de secretaris van de adviesraad, mevrouw Frederieke Linthorst, f.linthorst@live.nl. Voor meer
informatie over het werk van de adviesraad of de verdere procedure, neem contact op met een van
de leden van de selectiecommissie: Jaap Schravesande, 0343 516 057. Gesprekken worden gepland
tussen 15 en 25 oktober.”